Ochrana osobných údajov

Osobné údaje a ich ochrana

obchodnej spoločnosti karemo.sk so sídlom: Námestie svätého Mikuláša 18b, Stará Ľubovňa

Identifikačné číslo: 52670082 zapísanej v obchodnom registri vedenom OU-SL-OZP1-2019/008626-2 č. živnostenského registra 710-17157

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.

Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci predávajúceho sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve
  dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvame, pričom túto požiadavku môžete adresovať na
  kontaktný e-mail.,
 • právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej
  spracúval osobné údaje,
 • právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje
  boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 • právo na prenosnosť osobných údajov,
 • právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky kupujúceho. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

Stáva sa nám a teší nás, že ako spokojné kupujúce nám zasielate fotografie prostredníctvom e-mailu a sociálnych sietí. Chceme Vás informovať, že tým, že nám pošlete tieto fotografie, súhlasíte so zverejnením svojej fotografie na sociálnej sieti a na našom webovom sídle. Tieto vaše fotografie budeme spracúvať za účelom marketingu a propagácie prevádzkovateľa.

Newsletter

Užívateľ môže poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách: email, meno, priezvisko, Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania záujmu dotknutej osoby o zasielanie newsletteru.

Cookies

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase, koľko času strávite prezeraním týchto stránok a informácie o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies su textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, ako napr. Google a pod. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo vašom internetovom prehliadači.e svoj text