Všeobecné obchodné podmienky

I. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”), ktorých neoddeliteľnou súčasťou je Reklamačný poriadok, upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri kúpe tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.karemo.sk. Predávajúcim je Mgr. Renáta Hutníková, Levočská 26 , Stará Ľubovňa, IČO 52670082, zapísaná v živnostenskom registri Obvodným úradom v Starej Ľubovni, odborom živnostenského podnikania , pod číslom živnostenského registra 710-17157, email: karemoeshop@gmail.com mobil: 0911629681.

Obchodné podmienky sú súčasťou uzavretej kúpnej zmluvy medzi predávajúcim na jednej strane a kupujúcim na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy sú uzatvorené v súlade s právny poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, že je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 40/1964 Z. z., občiansky zákonník, zákonom č. 250/2007 Z. z., o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 108/2000, o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, všetky v platnom znení. V prípade, že je zmluvnou stranou podnikateľ riadia sa vzťahy neupravené týmito obchodnými podmienkami zákonom č. 513/1991 Z. z. v platnom znení.

II. Vymedzenie pojmov

Spotrebiteľská zmluva je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom.

Dodávateľ (predávajúci) je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

Kupujúci – spotrebiteľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre potrebu príslušníkov svojej domácnosti.

Kupujúci – podnikateľ je právnická osoba, ktorá koná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti a nakupuje výrobky alebo užíva služby za účelom svojho podnikania ich ďalším predaja či obchodovaním s nimi.

III. Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

Elektronická objednávka je platná, ak sú vyplnené všetky povinné údaje požadované objednávacim systémom pri realizácii objednávky.

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.

Kupujúci podaním elektronickej objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť aj záväzne potvrdenú elektronickú objednávku alebo jej časť v prípade chýbajúcich, nesprávnych alebo zrejme nepravdivých údajov kupujúceho alebo v prípade, že objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena u dodávateľa tovaru alebo z dôvodov vyššej moci.

Predávajúci je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť apod. ) požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, predávajúci považuje objednávku za neplatnú.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.

Zrušenie objednávky je možné kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením zo strany predávajúceho. Zrušenie je potrebné vykonať zaslaním e-mailu na karemoeshop@gmail.com alebo telefonicky na 0911629681.

IV. Odstúpenie od zmluvy /vrátenie tovaru/

Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu je možné do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, ak nejde o predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho a určeného osobitne pre jedného kupujúceho. 

Odstúpenie od zmluvy musí mať písomnú formu s uvedením kódu alebo názvu vráteného produktu, Súčasne musí byť doložená kópia dokladu o kúpe /prefotená faktúra/, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu alebo poštovú adresu kupujúceho.

Formulár pre vrátenie tovaru si stiahnete tu:

https://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf

Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy zašle tovar späť na adresu sídla predávajúceho, tovar musí byť zaslaný doporučene (nie na dobierku). Tovar musí byť vrátený kompletný, nepoškodený a nepoužívaný, s neodstránenými visačkami. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť, vrátiť spotrebiteľovi najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar. Kupujúci tovar zašle na adresu : Hutníková Renáta, Levočská 26, Stará Ľubovňa 06401. Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú: predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľ.,

Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinnosti predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy.

V. Dodacie podmienky

Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim od prepravnej spoločnosti alebo osobné prevzatie.

Ak je objednaný tovar na sklade, zasielame ho v lehote 1 – 2 pracovných dní odo dňa vytvorenia objednávky, resp. prijatia platby na účet predávajúceho. Do tejto dodacej lehoty sa nezarátavajú víkendové dni a dni pracovného pokoja. Obyčajne býva tovar doručený v lehote 2 až 3 pracovné dni.

Pri šití  šiat na mieru je dodacia lehota individuálne dohodnutá medzi kupujúcim a predávajúcim emailovou komunikáciou. Táto lehota je dohodnutá pred uhradením zálohy kupujúcim. Dodacia lehota je 2 – 3 mesiace odo dňa prijatia zálohy na účet predávajúceho.

Ak vznikne predávajúcemu prekážka brániaca v dodaní tovaru, informuje o tom kupujúceho.

Zásielky, ktoré sú predávajúcemu vrátené ako nevyzdvihnuté, zašle predávajúci znovu len na vyžiadanie kupujúceho a kupujúci nesie náklady spojené s opakovaným dodaním v plnej výške vrátane nákladov za vrátenie nevyzdvihnutej zásielky.

VI. Ceny

Ceny jednotlivých produktov sú uvádzané bez DPH  – čo je konečná cena pre zákazníka a sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb.

Konečná cena je uvádzaná tesne pred uzavretím elektronickej objednávky. K cene tovaru je pripočítané poštovné. Túto cenu nie je možné predávajúcim jednostranne meniť.

Cenník dopravy Slovensko :

Slovenská pošta  3,00 €

Zásielkovňa 3,00 €

Kuriér slovenskej pošty 4,50 €

Platba na dobierku +1 €

Pri nákupe nad 100€ je doprava zdarma. 

V prípade odstúpenia od zmluvy a vrátenia tovaru zákazník stráca nárok na dopravu zadarmo. 

Uvádzané ceny sú platné v rámci Slovenska. Poštovné poplatky do zahraničia sú kalkulované osobitne a budú oznámené kupujúcemu e-mailom po zaslaní objednávky.

Kupujúci má možnosť si zvoliť osobné prevzatie tovaru. Pri osobnom prevzatí tovaru nie je k cene tovaru pripočítané poštovné.

VII. Platobné podmienky

Pri zvolení spôsobu platby bezhotovostným prevodom na účet budú na e-mail kupujúceho zaslané údaje potrebné na uskutočnenie platby.

Pri zvolení spôsobu platby na dobierku uhradí kupujúci tovar pri prevzatí tovaru od kuriéra alebo pracovníka prepravnej spoločnosti.

Pri zvolení spôsobu osobné prevzatie uhradí tovar kupujúci v hotovosti.

Daňový doklad – faktúra bude zaslaná kupujúcemu v papierovej forme spolu s objednaným tovarom.

Pri platbe bezhotovostným prevodom sa za dátum zaplatenia považuje dátum pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

Predávajúci nie je platcom DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednávaného priamo pre jedného spotrebiteľa.

VIII. Záruka a reklamačný poriadok

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia veci kupujúcim.

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) zásielku nepreberajte. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste spísať s prepravcom zápis-protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené bežným opotrebením, mechanickým alebo úmyselným poškodením, nesprávnym a nešetrným zaobchádzaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok, či poškodením spôsobeným vyššou mocou, taktiež na vady, o ktorých bol spotrebiteľ vopred informovaný a na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru.

Reklamovať sa môže len tovar zakúpený u predávajúceho.

Ak ideo vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby ukončenia reklamačného konania (odovzdanie opraveného výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie) sa do záručnej doby nepočíta. V prípade výmeny veci za novú, začína plynúť nová záručná doba od jej prevzatia.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od spotrebiteľa vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

Pri uplatnení reklamácie spotrebiteľom po 12 mesiacoch od kúpy, keď ju predávajúci zamietol, predávajúci je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak spotrebiteľ odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie (reklamačný protokol). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď, ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade uplatnenia reklamácie, zašle spotrebiteľ tovar zabalený do obalu vyhovujúceho preprave spolu s popisom vady a kópiou dokladu o kúpe na adresu:

Hutníková Renáta

Levočská 26

06401 Stará Ľubovňa

Doporučujeme kupujúcemu zaslať reklamovaný tovar ako poistenú a doporučenú zásielku.

IX. Osobné údaje a ich ochrana

Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
Predávajúci neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje
doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
Predávajúci je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných
technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci predávajúceho sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu
k osobným údajom.
Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
platných noviel a to konkrétne:
a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve
dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvame, pričom túto požiadavku môžete adresovať na
kontaktný e-mail.,
c) právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
d) právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej
spracúval osobné údaje,
e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje
boli spracúvané v rozpore so zákonom,
f) právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
g) právo na prenosnosť osobných údajov,
h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

Predávajúci od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky kupujúceho. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme.

Osobné údaje spracúvame na právnom základe spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (kupujúci), alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby (kupujúceho) t. j. ide o zmluvnú požiadavku.

Stáva sa nám a teší nás, že ako spokojné kupujúce nám zasielate fotografie prostredníctvom e-mailu a sociálnych sietí. Chceme Vás informovať, že tým, že nám pošlete tieto fotografie, súhlasíte so zverejnením svojej fotografie na sociálnej sieti a na našom webovom sídle. Tieto vaše fotografie budeme spracúvať za účelom marketingu a propagácie prevádzkovateľa.

COOKIES

Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase, koľko času strávite prezeraním týchto stránok a informácie o tom, z akých stránok k nám prichádzate. Cookies su textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, ako napr. Google a pod. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies, nastavte si to vo vašom internetovom prehliadači.

Newsletter

Užívateľ môže poskytnúť prevádzkovateľovi osobné údaje za účelom odosielania informácií o jeho produktoch a službách: email, meno, priezvisko, Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné. Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania záujmu dotknutej osoby o zasielanie newsletteru.

X. Orgán dozoru

Dozor nad dodržiavaním povinností predávajúceho voči spotrebiteľovi je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1

odbor výkony dozoru

tel.: 051/7721597

fax.: 051/7721596

email: pr@soi.sk

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len “ARS”). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR sDPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušnývšeobecný aleborozhodcovský súd.

Príslušným subjektom Alternatívneho riešenia sporov je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov Alternatívneho riešenia sporov, ktorý vedie Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, a ktorý je k dispozícii na internetovej stránke Strana 13 z 14 https://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskychsporov/146987s. https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Záverečné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu či doplnenie obchodných podmienok.

Dňa 22. 5. 2018